Sygdom

Bliver du syg eller på anden måde uarbejdsdygtig pga. dit helbred, er det vigtigt, at du straks giver besked til din arbejdsgiver.

På din arbejdsplads kan der være fastsat regler for til hvem, hvordan og hvornår du skal give besked om fravær pga. sygdom. På nogle arbejdspladser er det ok at give besked om sygemeldingen på SMS – andre steder anerkender man ikke en SMS som tilstrækkelig underretning.

Der kan være rigtig god grund til at rådføre dig med os, hvis du bliver syg i længere tid, eller hvis din sygemelding f.eks. skyldes en arbejdsmæssig påvirkning. I så fald kan det være relevant at overveje, hvorvidt der samtidig skal ske en anmeldelse om arbejdsskade og/eller arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Vi hjælper dig med at sikre, at en sådan skade eller arbejdsbetinget lidelse bliver anmeldt.

Læs mere:

Sygesamtale

Din arbejdsgiver har både ret og i visse tilfælde pligt til – at kontakte dig mens du er syg. Du vil ofte blive indkaldt til en sygesamtale, hvor du med din arbejdsgiver skal drøfte den forventede varighed og mulighederne for en gradvis tilbagevenden m.v.

Du har som udgangspunkt pligt til at deltage i samtalen – også selvom du fortsat er sygemeldt.

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver kan forlange, at du dokumenterer dit sygefravær ved at konsultere din læge og indhente en erklæring fra lægen – en såkaldt mulighedserklæring eller en egentlig erklæring om uarbejdsdygtighed.

Din arbejdsgiver skal betale omkostningerne forbundet med indhentelse af en sådan erklæring.

Varighedserklæring

Du har ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver nærmere om din sygdom. Derimod har du pligt til på forespørgsel at fremlægge dokumentation for den forventede varighed af din sygdomsperiode. Din arbejdsgiver kan derfor bede om, at din læge udarbejder en såkaldt varighedserklæring.

Langvarig eller gentagen sygdom kan efter omstændighederne være en gyldig opsigelsesgrund. Derfor kan det være en god ide, at din læge ikke vurderer varigheden længere end nødvendigt. Hvis du ikke er rask ved udløbet af varighedserklæringen, kan den forlænges.